UA-83055139-1

Veel gestelde vragen

Coaching

Veel gestelde vragen

Nog niet het antwoordt gekregen op uw vraag over mentorschap? Benieuwd wanneer mentorschap wordt beëindigt? U leest het hier op onze veelgestelde vragen pagina. Mocht u hierna toch nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Wanneer is mentorschap nodig?

Wanneer iemand niet meer in staat is regie te voeren over zijn leven of besluiten kan nemen over welzijn en wonen, kan een mentor worden ingeschakeld. Mentorschap kan ook worden ingezet wanneer de betrokkene een bloedverwant heeft die zijn belangen wil of kan behartigen. Op deze manier wordt de betrokkene die mentorschap ontvangt, beschermd op persoonlijk vlak tegen misstanden.
 

Wie kan mentorschap aanvragen?

In de eerste plaats kunt u dit zelf aanvragen. Uw partner kan ook een verzoek doen, net zoals de familie tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen maar ook broers en zussen, ooms, tantes, neven en nichten. Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dit is van belang wanneer er geen familie meer is die het verzoek kan doen, of als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Ook kan het mentorschap worden aangevraagd door de woonvoorziening of instelling waar de cliënt verblijft. Er moet dan wel vermeldt worden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste en tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zussen) niet het verzoek indienen.
 

Hoe gaat de aanvraag?

Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter is nodig:
  • ingevuld aanvraagformulier
  • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broer of zus, partner)
  • bereidverklaring (in te vullen door de beoogde mentor)
  • verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd.
De aanvraag wordt behandeld in een zitting van de kantonrechter. Meestal ontvangt u binnen twee weken na de zitting een uitspraak over uw aanvraag.


Wanneer gaat het mentorschap in?

Nadat de kantonrechter een verzoek tot mentorschap heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de beoogde mentor en belangrijke anderen, zoals een arts of familielid. Op basis daarvan bepaalt de kantonrechter of hij mentorschap instelt en wie de mentor wordt. Na deze zogenoemde ‘beschikking’ is het mentorschap officieel.


Welke bevoegdheden heeft een mentor?

De bevoegdheden en taken van een mentor liggen alleen op het persoonlijke vlak en de zorg.
De mentor heeft verder alle bevoegdheden die hij in het belang van zijn taak nodig heeft. Dat kan ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een zorgplan of cliëntendossier. De mentor waakt actief over de persoonlijke belangen van de cliënt en stemt de belangenbehartiging af op diens behoefte en mogelijkheden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt kan de mentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend optreden.


Mag ik nog zelf beslissingen nemen als ik een mentor heb?

De zaken die u zelf kunt beslissen, blijft u gewoon zelf beslissen. Coaching Praktijk Mergelland vindt het juist belangrijk dat iemand zo lang en zoveel mogelijk zijn eigen beslissingen neemt. Bij lastige beslissingen kan de mentor u ondersteunen.
Als het niet lukt om zelf het besluit te nemen, beslist de mentor namens u. De mentor moet u vertellen wat hij/zij namens u besloten heeft. Hij/zij moet ook zeggen waarom hij dat besluit heeft genomen.U heeft recht op die informatie.


Regelt de mentor ook mijn geldzaken?

Nee, de mentor is er alleen voor zaken omtrent zorg en welzijn. Voor financiële kwesties kunt u bij een bewindvoerder terecht. Het kan wel voorkomen dat iemand zowel de functie van bewindvoerder als mentor uitoefent.


Hoe zit het met mijn testament, doet mijn mentor dit ook voor mij?

Het testament is iets wat heel erg persoonlijk is en wordt nooit door een mentor opgesteld. De cliënt dient zelf een testament maken, op voorwaarde dat hij of zij kan overzien en begrijpt wat dit betekent. Naast dat een testament door u zelf dient te worden opgesteld, is het ook niet vanzelfsprekend dat de mentor hier in wordt opgenomen.


Hoe lang duurt het mentorschap?

De rechter benoemd de mentor in principe voor onbepaalde tijd  maar zal (sinds 2014) elke vijf jaar kijken of het mentorschap nog steeds van toepassing is. Het mentorschap eindigt bij overlijden van de cliënt, het overlijden van de mentor of wanneer de mentor onder curatele / mentorschap komt te staan. U kunt ook zelf om ontslag vragen, wanneer uw situatie veranderd is of wanneer u om andere redenen niet langer het mentorschap door ons wilt laten uitvoeren. De rechtbank zal in het algemeen wel besluiten dat de mentor aanblijft tot dat er een nieuwe mentor of organisatie is gevonden.


Wanneer wordt het mentorschap beëindigt?

Mentorschap wordt beëindigt in een aantal gevallen:
  • door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
  • door het overlijden van de mentor of cliënt;
  • wanneer de mentor onder curatele, bewindvoering of mentorschap wordt gesteld;
  • door ontslag of beëindiging van het mentorschap door de kantonrechter;
  • als het mentorschap wordt vervangen door een andere maatregel zoals curatele;
  • wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen.
Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging. Er wordt dan een vervangende mentor aangesteld wanneer dit nodig is. Voor het beëindigen van het mentorschap rekent de rechtbank opnieuw griffiekosten.


Wie betaalt het mentorschap?

De cliënt die het mentorschap ontvangt, betaalt de mentor zelf. Daarnaast bepaalt de rechter bij benoeming de intakevergoeding voor Coaching Praktijk Mergelland.
Jaarlijks wordt door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOVCK) een aanbeveling gedaan t.a.v. deze vergoeding.


Wat zijn de kosten voor mentorschap?

Zie hiervoor onze tarievenpagina. Wanneer de cliënt een minimuminkomen heeft, bijvoorbeeld door het ontvangen van een uitkering, kunnen (een deel van) de kosten voor mentorschap terug gevraagd worden bij uw gemeente (dit heet Bijzondere Bijstand). Neemt u voor meer informatie hierover contact op met uw gemeente.


Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de mentor?

De mentor is alleen aansprakelijk voor beslissingen die verkeerd uitpakken, wanneer deze niet zorgvuldig zijn overwogen. Zorgvuldigheid betekent bijvoorbeeld dat de mening van de cliënt wordt afgewogen en overleg met relevante deskundigen. Op basis daarvan, neemt de mentor een besluit. Zie hiervoor ook onze algemene voorwaarden.


Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Wij hebben een klachtenregeling welke op onze website is terug te vinden. Tijdens het intake gesprek wordt hierover informatie uitgereikt en een desbetreffend klachtenformulier.
Klachten kunt u neerleggen bij ons kantoor maar, u kunt ook rechtstreeks naar de kantonrechter gaan welke het mentorschap heeft uitgesproken.

Coaching Praktijk Mergelland maakt gebruik van het oplossingsgericht coachen wat afgeleid is van de oplossingsgerichte kortdurende therapie.
Het is een efficiënte, snelwerkende en kortdurende aanpak. Er wordt niet gezocht naar de oorzaak van het probleem waarom iets niet lukt. Er wordt juist gekeken naar wat er voor het probleem in de plaats moet komen, wat verder vertaald wordt in een doel waarnaar gestreefd wordt. Oplossingsgericht werken houdt zich bezig met resultaten. In tegenstelling tot probleemgericht werken, waar met name wordt gekeken naar oorzaken.

Beoogd eindresultaat: 
In zo min mogelijk aantal sessies wordt u geleerd te denken in oplossingen. Zodat u in het vervolg zelfstandig weet welke stappen u kunt ondernemen of hoe u het probleem kunt benaderen, zodat het uit uw wereld kan worden geholpen.
 
Duur:
Het is moeilijk te zeggen hoeveel sessies er nodig zijn. Dat is afhankelijk van het doel dat men wil bereiken.
In sommige gevallen is 1 gesprek voldoende. Uit ervaring worden het er meestal niet meer dan 5.
 

KLACHTENPROCEDURE
Coaching Praktijk Mergelland
 
 
Een klacht?
Coaching Praktijk Mergelland streeft er naar iedereen zo goed mogelijk te helpen en aan de ondersteuningsvraag van jouw te voldoen. Het kan soms zo zijn dat je niet tevreden bent en dat je een klacht hebt. Een klacht kan gaan over de geleverde ondersteuning, houding en/of gedrag van het personeel van Coaching Praktijk Mergelland. Wij vinden het belangrijk dat je praat over datgene waar je niet tevreden over bent. Alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Je kunt ons altijd mailen, bellen of op een andere manier contact zoeken die voor jou prettig is. Coaching Praktijk Mergelland heeft een klachtenregeling. Hierin kun je terug vinden wat wij doen met je klacht, wat je zelf zou kunnen doen en aan wie je hulp kunt vragen.
 
 
Wat kun je doen met jouw klacht?
 Allereerst adviseren wij: Praat over je klacht met je hulpverlener. Leg uit waar je ontevreden over bent. Het personeel van Coaching Praktijk Mergelland zal goed luisteren naar wat je te zeggen hebt en gaat samen met jou kijken hoe je het graag (anders) zou willen. Wij willen graag dat je tevreden bent over de geleverde hulpverlening. Soms durf je een klacht niet zo goed te bespreken. Zorg dan ervoor dat je de klacht met iemand bespreekt die je wel vertrouwd. Diegene kan jou helpen om de klacht bespreekbaar te maken. Wij zouden het dan zeer op prijs stellen als zij of hij ons benadert, het spreekt vanzelf dat zij of hij tijdens een gesprek aanwezig zal zijn om jou te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van jou klacht. Als blijkt dat we in het onderlinge gesprek samen tot een oplossing zijn gekomen en jij tevreden bent, is de klacht weg.
 
 
Betrokkenheid gemeente:
Als de gemeente betrokken is en de oplossingen zijn niet passend dan treedt Coaching Praktijk Mergelland  in overleg met de gemeente. Wij zijn verplicht één keer per jaar aan de gemeente te rapporteren over de klachten die behandeld zijn. Hiervoor hebben wij een klachtenregistratie systeem opgesteld.

 
Als de klacht wordt niet opgelost?
Het kan natuurlijk voorkomen dat je na het bespreken van je klacht nog niet tevreden bent met de oplossing. Je hebt dan de mogelijkheid om je klacht te laten behandelen door een klachtencommissie. Wij zullen je dan informeren welke weg hierin gedaan zal moeten worden.
De mensen van de klachtencommissie werken niet bij of voor Coaching Praktijk Mergelland en zijn dus onafhankelijk.  
Tijdens het bespreken van je klacht kun je hulp vragen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon mag alleen met anderen over je klacht praten als jij daar toestemming voor geeft. Je kunt natuurlijk ook altijd zelf iemand vragen die je vertrouwt en die jou goed kan helpen of ondersteunen. Aan de commissie vertel jij je klacht of kun je een brief schrijven. Zij zullen naar jouw klacht luisteren en naar degene waar de klacht over gaat. De klachtencommissie geeft uiteindelijke een advies aan de bestuurder(s) van Coaching Praktijk Mergelland. Zij zullen in overleg kijken hoe de klacht opgelost kan worden. Een klacht oplossen is niet altijd gemakkelijk. Vraag om hulp.
 
Algemene informatie:
Coaching Praktijk Mergelland moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen. Bijgaand vindt je een aantal van die eisen terug: De eigenaar van Coaching Praktijk Mergelland staat ingeschreven bij het SKJ jeugdregister.
Geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en jeugdzorgwerkers vallen onder het tuchtrecht van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers / NVMW. Kijk voor meer informatie op: www.bamw.nl en www.skjeugd.nl

Financieël

Wat kost een sessie?

Een gemiddeld oplossingsgericht individueel coachtraject duurt circa 5 á 6 sessies. Eén sessie duurt circa één uur.
Hiervoor wordt er 58 euro (inclusief btw, voorbereiding en verslaglegging) in rekening gebracht. Betaling vindt plaats na iedere sessie.

Je kunt altijd een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tarieven voor bedrijven zijn op aanvraag.

Mogelijkheden voor vergoedingen van coaching door Coaching Praktijk Mergelland
Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor coaching / therapie (gedeeltelijk) vergoed krijgen:
 
Via de werkgever:
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij u werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 
Via de ziektekostenverzekering:
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. 

Coaching Praktijk Mergelland heeft een eigen instelling AGB code 98-101119
 
Via de Arbo-dienst van je bedrijf:
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject bij Coaching Praktijk Mergelland worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 
Via de belasting:
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten in sommige gevallen inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de belastingdienst.
 
Bedrijfskosten voor zelfstandigen:
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de BTW (21%) terug te vorderen.
 
Via het UWV
Als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
 
Via uw gemeente:
Coaching Praktijk mergelland heeft vanaf 1 juli 2016 een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Maastricht voor ambulante begeleiding JEUGD en WMO. Gemeente Maastrixht vcerzorgt de centrale inkoop voor verschillende zuid Limburgse gemeente. 

Ambulante begeleiding Jeugd
Coaching Praktijk Mergelland heeft met ingang van 01-07-2016 een contract gesloten met alle Zuid Limburgse gemeenten, te weten;
 
Beek | Brunssum | Eijsden/Margraten |Gulpen/Wittem | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | Maastricht | Meerssen | Nuth | Onderbanken | Schinnen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals | Valkenburg a/d Geul | Voerendaal.
 
U kunt contact opnemen met het CJG binnen uw gemeente. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via info@coach-mergelland.nl | 06 – 532 11 924
 

Ambulante begeleiding WMO
Coaching Praktijk Mergelland heeft met ingang van 01-07-2016 een contract gesloten met verschillende gemeente voor ambulante begeleiding WMO, te weten;
 
Maastricht | Meerssen | Eijsden/Margraten | Valkenburg a/d Geul | Vaals | Gulpen/Wittem
 
U kunt contact opnemen met het WMO loket  binnen uw gemeente. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via info@coach-mergelland.nl | 06 – 532 11 924


Coachende ondersteuning zoals die door Coaching Praktijk Mergelland wordt geboden, kan in 2016 vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp. Dit is een geldbedrag waarmee je zelf jeugdhulp in kunt kopen. Je kiest zelf je zorgverleners en begeleiders uit, die in jouw opdracht gaan werken. Heeft je kind een PGB? Dan kun je ervoor kiezen een gedeelte daarvan voor de coaching te gebruiken. Op het moment zijn er grote verschillen per gemeente hoe regelgeving rond de PGB Jeugdhulp wordt toegepast. Vraag daarom aan je eigen gemeente hoe je in aanmerking kan komen voor een PGB Jeugdhulp. Voor meer informatie en voorwaarden m.b.t. het PGB Jeugdhulp, zie: www.pgb.nl 

Share our website