Veel gestelde vragen

Coaching

Coaching Praktijk Mergelland maakt gebruik van het oplossingsgericht coachen wat afgeleid is van de oplossingsgerichte kortdurende therapie.
Het is een efficiënte, snelwerkende en kortdurende aanpak. Er wordt niet gezocht naar de oorzaak van het probleem waarom iets niet lukt. Er wordt juist gekeken naar wat er voor het probleem in de plaats moet komen, wat verder vertaald wordt in een doel waarnaar gestreefd wordt. Oplossingsgericht werken houdt zich bezig met resultaten. In tegenstelling tot probleemgericht werken, waar met name wordt gekeken naar oorzaken.

Beoogd eindresultaat: 
In zo min mogelijk aantal sessies wordt u geleerd te denken in oplossingen. Zodat u in het vervolg zelfstandig weet welke stappen u kunt ondernemen of hoe u het probleem kunt benaderen, zodat het uit uw wereld kan worden geholpen.
 
Duur:
Het is moeilijk te zeggen hoeveel sessies er nodig zijn. Dat is afhankelijk van het doel dat men wil bereiken.
In sommige gevallen is 1 gesprek voldoende. Uit ervaring worden het er meestal niet meer dan 5.
 

KLACHTENPROCEDURE
Coaching Praktijk Mergelland
 
 
Een klacht?
Coaching Praktijk Mergelland streeft er naar iedereen zo goed mogelijk te helpen en aan de ondersteuningsvraag van jouw te voldoen. Het kan soms zo zijn dat je niet tevreden bent en dat je een klacht hebt. Een klacht kan gaan over de geleverde ondersteuning, houding en/of gedrag van het personeel van Coaching Praktijk Mergelland. Wij vinden het belangrijk dat je praat over datgene waar je niet tevreden over bent. Alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Je kunt ons altijd mailen, bellen of op een andere manier contact zoeken die voor jou prettig is. Coaching Praktijk Mergelland heeft een klachtenregeling. Hierin kun je terug vinden wat wij doen met je klacht, wat je zelf zou kunnen doen en aan wie je hulp kunt vragen.
 
 
Wat kun je doen met jouw klacht?
 Allereerst adviseren wij: Praat over je klacht met je hulpverlener. Leg uit waar je ontevreden over bent. Het personeel van Coaching Praktijk Mergelland zal goed luisteren naar wat je te zeggen hebt en gaat samen met jou kijken hoe je het graag (anders) zou willen. Wij willen graag dat je tevreden bent over de geleverde hulpverlening. Soms durf je een klacht niet zo goed te bespreken. Zorg dan ervoor dat je de klacht met iemand bespreekt die je wel vertrouwd. Diegene kan jou helpen om de klacht bespreekbaar te maken. Wij zouden het dan zeer op prijs stellen als zij of hij ons benadert, het spreekt vanzelf dat zij of hij tijdens een gesprek aanwezig zal zijn om jou te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van jou klacht. Als blijkt dat we in het onderlinge gesprek samen tot een oplossing zijn gekomen en jij tevreden bent, is de klacht weg.
 
 
Betrokkenheid gemeente:
Als de gemeente betrokken is en de oplossingen zijn niet passend dan treedt Coaching Praktijk Mergelland  in overleg met de gemeente. Wij zijn verplicht één keer per jaar aan de gemeente te rapporteren over de klachten die behandeld zijn. Hiervoor hebben wij een klachtenregistratie systeem opgesteld.

 
Als de klacht wordt niet opgelost?
Het kan natuurlijk voorkomen dat je na het bespreken van je klacht nog niet tevreden bent met de oplossing. Je hebt dan de mogelijkheid om je klacht te laten behandelen door een klachtencommissie. Wij zullen je dan informeren welke weg hierin gedaan zal moeten worden.
De mensen van de klachtencommissie werken niet bij of voor Coaching Praktijk Mergelland en zijn dus onafhankelijk.  
Tijdens het bespreken van je klacht kun je hulp vragen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon mag alleen met anderen over je klacht praten als jij daar toestemming voor geeft. Je kunt natuurlijk ook altijd zelf iemand vragen die je vertrouwt en die jou goed kan helpen of ondersteunen. Aan de commissie vertel jij je klacht of kun je een brief schrijven. Zij zullen naar jouw klacht luisteren en naar degene waar de klacht over gaat. De klachtencommissie geeft uiteindelijke een advies aan de bestuurder(s) van Coaching Praktijk Mergelland. Zij zullen in overleg kijken hoe de klacht opgelost kan worden. Een klacht oplossen is niet altijd gemakkelijk. Vraag om hulp.
 
Algemene informatie:
Coaching Praktijk Mergelland moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen. Bijgaand vindt je een aantal van die eisen terug: De eigenaar van Coaching Praktijk Mergelland staat ingeschreven bij het SKJ jeugdregister.
Geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en jeugdzorgwerkers vallen onder het tuchtrecht van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers / NVMW. Kijk voor meer informatie op: www.bamw.nl en www.skjeugd.nl

Financieël

Wat kost een sessie?

Een gemiddeld individueel coachtraject duurt circa 8  sessies. Eén sessie duurt circa 1,5 uur.
Hiervoor wordt er 72,50 euro per uur (inclusief btw, voorbereiding en verslaglegging) in rekening gebracht. 

Je kunt altijd een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tarieven voor bedrijven zijn op aanvraag.

Mogelijkheden voor vergoedingen van coaching door Coaching Praktijk Mergelland
Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor coaching / therapie (gedeeltelijk) vergoed krijgen:
 
Via de werkgever:
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij u werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 
Via de ziektekostenverzekering:
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. 

Coaching Praktijk Mergelland heeft een eigen instelling AGB code 98-101119
 
Via de Arbo-dienst van je bedrijf:
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject bij Coaching Praktijk Mergelland worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 
Via de belasting:
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten in sommige gevallen inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de belastingdienst.
 
Bedrijfskosten voor zelfstandigen:
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de BTW (21%) terug te vorderen.
 
Via het UWV
Als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
 
Via uw gemeente:
Coaching Praktijk mergelland heeft vanaf 1 juli 2016 een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Maastricht voor ambulante begeleiding JEUGD en WMO. Gemeente Maastrixht vcerzorgt de centrale inkoop voor verschillende zuid Limburgse gemeente. 

Ambulante begeleiding Jeugd
Coaching Praktijk Mergelland heeft met ingang van 01-07-2016 een contract gesloten met alle Zuid Limburgse gemeenten, te weten;
 
Beek | Brunssum | Eijsden/Margraten |Gulpen/Wittem | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | Maastricht | Meerssen | Nuth | Onderbanken | Schinnen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals | Valkenburg a/d Geul | Voerendaal.
 
U kunt contact opnemen met het CJG binnen uw gemeente. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via info@coach-mergelland.nl | 06 – 532 11 924
 

Ambulante begeleiding WMO
Coaching Praktijk Mergelland heeft met ingang van 01-07-2016 een contract gesloten met verschillende gemeente voor ambulante begeleiding WMO, te weten;
 
Maastricht | Meerssen | Eijsden/Margraten | Valkenburg a/d Geul | Vaals | Gulpen/Wittem
 
U kunt contact opnemen met het WMO loket  binnen uw gemeente. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via info@coach-mergelland.nl | 06 – 532 11 924


Coachende ondersteuning zoals die door Coaching Praktijk Mergelland wordt geboden, kan in 2016 vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp. Dit is een geldbedrag waarmee je zelf jeugdhulp in kunt kopen. Je kiest zelf je zorgverleners en begeleiders uit, die in jouw opdracht gaan werken. Heeft je kind een PGB? Dan kun je ervoor kiezen een gedeelte daarvan voor de coaching te gebruiken. Op het moment zijn er grote verschillen per gemeente hoe regelgeving rond de PGB Jeugdhulp wordt toegepast. Vraag daarom aan je eigen gemeente hoe je in aanmerking kan komen voor een PGB Jeugdhulp. Voor meer informatie en voorwaarden m.b.t. het PGB Jeugdhulp, zie: www.pgb.nl 

Share our website