Coaching voor wie?


Coaching op maat voor volwassenen, jongeren en gezinnen
 
Uitgangspunt bij Coaching Praktijk Mergelland is, dat degene die gecoacht wordt deskundig is in het vinden van zijn eigen oplossingen.
De coach ondersteunt de ander om zijn of haar eigen weg te vinden.
Door de ander uit te nodigen, te prikkelen en daarbij de eigen competenties in te zetten.
 
Als persoonlijke- en gezinscoach stimuleer ik de ander(en) om hun eigen stijl te ontdekken en zo hun eigen energie, kracht en vermogens te ontplooien, te ontwikkelen.
Dat is empowerment.
 
Er wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten en eerder behaalde successen van degene die wordt gecoacht.
Zo creëer je energie voor focus op wat je wilt. Daar waar je energie in steekt groeit.
Je neemt de regie over je eigen leven en of gezin weer in eigen hand.
 
Individuele coaching

In deze coaching werken we op individuele basis aan jouw coachingvragen.
Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op je werk, studie of  privéleven.

Het is een persoonlijke begeleiding, die erop gericht is je sterker te maken, je talenten of passies te ontdekken of verder te ontwikkelen.
Door individuele coaching krijg je meer inzicht in je eigen denken, voelen en handelen en dat helpt je te ontdekken wie je bent, wat je wilt en hoe je daar kunt komen.

Het gaat om jouw wensen en dromen, mogelijkheden en beperkingen. Over jouw verwachtingen, verlangens en verplichtingen.
En over jouw levensdoelen en drijfveren en hoe ze te realiseren.
Kortom:
De persoon te worden die je in deze wereld wilt zijn.

Tijdens de coaching is er veelal een oplossingsgerichte benadering volgens de methode oplossingsgericht werken, gebaseerd op het model van de korte oplossingsgerichte therapie, ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer, Milwaukee, USA.
 
Jongeren van 12 jaar en ouder

Individuele begeleiding aan jongeren die, om verschillende redenen extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Dit kan naast een gezinscoaching aangeboden worden.
 
SAMEN MET EEN EIGEN COACH ZOEKEN NAAR EEN OPLOSSING DIE VOOR JOU WERKT!
Wat:
Coaching aan jongeren is o.a. gericht op: aanleren van (praktische) vaardigheden bijvoorbeeld (huiswerk)plannen, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid en of stress. 
Verwerven van meer inzicht bijvoorbeeld 'Hoe kan ik een situatie anders aanpakken waardoor er minder conflicten en problemen zijn' en het vergroten van zelfvertrouwen: 'meer tevreden met mezelf'.

Voor wie:
Jongeren die thuis, en of op school en of in de vrijetijd moeilijkheden ervaren.

Hoe werkt het:
Samen (al dan niet met ouders) maakt de jongere kennis met de coach en wordt besproken wat de gewenste verandering is. De jongere bespreekt samen met de coach waar hij/zij tevreden over is en wat hij/zij zelf in zijn/haar leven wil veranderen. Er worden doelen(en) gesteld: 'wat wil ik op het eind van de coaching bereikt hebben'
De frequentie van de contacten wordt in onderling overleg afgesproken.
De jongere gaat zelf aan de slag. De coach begeleidt, stuurt bij, activeert, en stimuleert de jongere.
 
Ouders worden op de hoogte gehouden over de voortgang van de coaching. De wijze waarop dit gebeurt wordt onderling afgesproken.

Gezinscoaching
Opvoeden is een natuurlijk, vanzelfsprekend en een dynamisch proces
 
Opvoeden is boeiend, leuk maar soms ook lastig en kan tot grote zorg leiden.
Wanneer ouders met opvoedproblemen er zelf niet uitkomen, kunnen ze voor informatie, advies, en trainingen terecht bij gespecialiseerde professionals.
Ron Schiffelers is allround en professioneel jeugdzorgwerker. Hij heeft jarenlang ervaring in het werken met zowel gezinnen, ouders als individueel met kinderen en jongeren.
Er zijn verschillende mogelijkheden van een eenmalig (pedagogisch) advies tot een traject.
Alles is erop gericht om zo snel als mogelijk het gezin weer op eigen kracht verder te laten gaan.
 
Wat is gezinscoaching?
 
gezinscoaching is gericht om ouders en/of opvoeders handvatten te bieden in de omgang met en de opvoeding van hun kinderen.
De handvatten hebben betrekking op kenmerken van het kind (bijvoorbeeld ontwikkelingsnoden, temperament), kenmerken van de ouder (bijvoorbeeld persoonlijkheid, opvoedingsgeschiedenis, opvattingen over opvoeden, opvoedingsvaardigheden) en de context waarin de opvoeding plaatsvindt (partnerrelatie, buurt, maatschappij).
 
De doelstellingen van de gezinscoaching zijn: de competenties, vaardigheden en draagkracht van ouders versterken; de draaglast te verminderen door problemen tijdig te signaleren en praktische hulp of steun te bieden; het sociale netwerk rondom kinderen en gezinnen te versterken.
 
Wat is de rol van de gezinscoach?
Ondersteuning op maat:
Elke opvoedingsvraag wordt serieus genomen en samen we zoeken naar een gepast antwoord.
 
Empowerment:
Dit wil zeggen: aansluiten bij de deskundigheid van ouders en hen activeren om zelf oplossingen te zoeken die passen in hun situatie.
 
Methodisch:
Doordacht te werk gaan waarbij vragen worden geanalyseerd, nagedacht wordt over doelstellingen en strategieën.

 
Share our website